40 tuần thai

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 41

Infant

Tuần 36

Thai nhi tiến dần về phía tử cung

Chiều dài

- cm

Cân nặng

2,63 kg - Quả dứa lớn