40 tuần thai

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Infant

Tuần 22

phản ứng với ánh sáng

Chiều dài

- cm

Cân nặng

0,45 kg - Rau diếp xoăn