40 tuần thai

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Infant

Tuần 9

Thai nhi hình thành cơ quan sinh sản

Chiều dài

- cm

Cân nặng

Quả mâm xôi