40 tuần thai

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Infant

Tuần 7

Phôi đang thích nghi với tử cung

Chiều dài

- cm

Cân nặng

Đậu Hà Lan