40 tuần thai

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Infant

Tuần 32

Bé phát triển gần như đầy đủ

Chiều dài

- cm

Cân nặng

1,72 kg - Măng tây