40 tuần thai

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 41

Tuần 1

Tuần 2

Infant

Tuần 38

phát triển chậm lại

Chiều dài

- cm

Cân nặng

3,08kg - Xà lách La Mã