40 tuần thai

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Infant

Tuần 11

Thai nhi vẫn còn rất bé

Chiều dài

- cm

Cân nặng

0,007 kg - Quả dâu tây