40 tuần thai

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Infant

Tuần 3

Tuần thai thứ 3 đánh dấu thời điểm thụ thai bắt đầu. Hợp tử sẽ di chuyển vào tử cung và sẽ "làm tổ" ở đây với một tế bào cực nhỏ chính là túi phôi.

Chiều dài

0 cm

Cân nặng

0