40 tuần thai

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 41

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Infant

Tuần 2

Sự rụng trứng sắp diễn ra

Chiều dài

- cm

Cân nặng

-