40 tuần thai

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Infant

Tuần 12

Kết thúc tam cá nguyệt đầu tiên

Chiều dài

- cm

Cân nặng

0,014 kg - Quả chanh ta