40 tuần thai

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 41

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Infant

Tuần 40

Con sẵn sàng chào đời

Chiều dài

- cm

Cân nặng

3,44 kg- Quả bí ngô lớn