40 tuần thai

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 41

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Infant

Tuần 39

Chỉ số không thay đổi

Chiều dài

- cm

Cân nặng

3,3 kg - Quả bí đao già