40 tuần thai

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Infant

Tuần 33

ngủ rất nhiều

Chiều dài

- cm

Cân nặng

1,9 kg - Quả bí đao