40 tuần thai

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Infant

Tuần 23

nghe được âm thanh từ bên ngoài

Chiều dài

- cm

Cân nặng

0,54 kg - Quả dừa