40 tuần thai

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Infant

Tuần 13

Bước vào tam cá nguyệt thứ hai

Chiều dài

- cm

Cân nặng

0,028 kg - Quả mận