40 tuần thai

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Infant

Tuần 34

sẵn sàng ở vị trí sinh

Chiều dài

- cm

Cân nặng

2,13 kg - Cần tây