40 tuần thai

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Infant

Tuần 31

thải ra nước tiểu

Chiều dài

- cm

Cân nặng

1,5 kg - Quả bí ngòi