40 tuần thai

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Infant

Tuần 26

tích mỡ và tăng cơ

Chiều dài

- cm

Cân nặng

0,77 kg - Súp lơ