avatar

HLV Yoga Nguyễn Thị Quân Như

Yoga

Bằng cấp chuyên môn
Infinity Academy - Optimal performance training model (NASM-USA)
Fitness Pilates Formula - International training school - Instructor Pilates matwork level 1
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch - Huấn luyện pilates cấp độ 1 năm
Kinh nghiệm y khoa

Tập thể, cá nhân, trung tâm fitness - Huấn luyện viên cá nhân

Hệ thống Citigym - Huấn luyện viên yoga