trang cá nhân của Tí Đậu ebisu
Bé 1 tuổi - 11 tháng
Bé 2 tuổi - 2 tháng
Bé 2 tuổi - 6 tháng
Bé 4 tuổi – 3 tháng
Bé 5 tuổi - 5 tháng