40 tuần thai

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Infant

Tuần 18

Hình dáng tai bắt đầu hoàn thiện

Chiều dài

- cm

Cân nặng

0,14-0,18 kg - Quả lựu