40 tuần thai

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Infant

Tuần 20

thải ra phân su

Chiều dài

- cm

Cân nặng

0,28 kg - Quả xoài