40 tuần thai

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Infant

Tuần 16

Lần đầu bé đạp

Chiều dài

- cm

Cân nặng

0,1 kg - Quả cam vàng