40 tuần thai

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Infant

Tuần 14

Bé phát triển hệ sinh sản

Chiều dài

- cm

Cân nặng

0,057 kg - Quả chanh vàng