40 tuần thai

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Infant

Tuần 10

Lần khám thai thứ ba

Chiều dài

- cm

Cân nặng

Quả anh đào