trang cá nhân của Trần kim ngọc vân
  • Nhau thai bám thấp
    Thai mình được 17w. Hôm qua đi khám bs thông háo nhau thai bám thấp. Giờ phải đợi xem những tháng tới nhau thai có di chuyển lên đáy tử cung không. Nếu nhau thai vẫn không di chuyển thì sẽ gặp...
    02/07/2018 15:07
    • 0 love
    • 47 bình luận