Đăng ký trải nghiệm tiền sản miễn phí cho mẹ bầu ngày 21.8.2016