Sự phát triển
của bé

Con đựợc dựng lên cách diệu kỳ

Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi Dệt thành tôi tronh lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng...

Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi
Dệt thành tôi tronh lòng mẹ tôi.
Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.
Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
Khi tôi được dựng nên trong nơi kín
Chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất.
Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa.
Mắt Chúa đã thấy các thể chất vô hình của tôi.

BeautyPlus_20160119132052_fast-400x533

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT