Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Người ta thì cả hàm, còn ẻm 16 tháng chỉ có 4 cái răng nghé thui.

Bé 1 tuổi - 4 tháng